اخبار کلش

توضیحات اخبار کلش

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ

 • Dummy prite1

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺑﻪ آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻮﻫﺸﻤﻨﺪ داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ وب ﺳﺎﯾﺖ فروشگاه کلش (کلش شاپ) ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺮم اﻓﺰار را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ، از این لینک دانلود نمایید

اﺧﻄﺎر : ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ، می توانید آن را تنها وب سایت رسمی دامی اسپرایت آن را خریداری نمایید .

 ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖنظرات در همین صفحه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. 

 آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ : 

آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی رﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ

  ۱- ﻧﺮم اﻓﺰار داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ اﯾﺮان را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

Dummy-prite_Clashshop_1

۲- ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ روت را ﺑﺪﻫﯿﺪ .

Dummy prite_Clashshop_2

 ۳-برای شروع برنامه روی Start کلیک کنید .

Dummy prite_Clashshop_3

۴-ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ  ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺸﯿﺪ ، ﮐﻪ  ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر روی آﯾﮑﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

Dummy prite_Clashshop_4

۵ – در اﯾﻨﺠﺎ ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺑﺎت داﻣﯽ اﺳﭙﺮاﯾﺖ ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ !

Dummy prite_Clashshop_5

۶- در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم را وارد ﮐﻨﯿﺪ و روی Register  ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪDummy prite_Clashshop_6

۷- در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﭘﺮﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺸﻮﯾﺪ ، ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﮐﻪ در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و روی  Login ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

Dummy prite_Clashshop_7

۸-در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ، در اﯾﻨﺠﺎ روی Recharge Codeکلیک کنید

Dummy prite_Clashshop_8

۹ – ﺣﺎﻻ در ﮐﺎدر ، ﮐﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ روی Recharge Code ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

Dummy prite_Clashshop_9

۱۰-ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﺷﻮﯾﺪ و روی Buy ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

Dummy prite_Clashshop_10

۱۱-در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت روی Buy ﮐﻠﯿﮏ کنید.

Dummy prite_Clashshop_11

 ۱۲ -ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﺎﻻ Run را ﺑﺰﻧﯿﺪ و وارد رﺑﺎت ﺑﺎزی ﮐﻠﺶ آف ﮐﻠﻨﺰ ﺑﺸﻮﯾﺪ .

Dummy prite_Clashshop_12

۱۳  – راه اﻧﺪازی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻗﻌﻄﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ :

Dummy prite_Clashshop_13

حال میتوانید تنظیمات لازم را برای ربات انجام بدهید و از بازی لذت ببرید .

در صورتی که کد شارژ را نخرید میتوانید به مدت ۱ ساعت به صورت رایگان از ربات استفاده و آن را تست کنید .

توجه سایت ما فقط برای معرفی نرم افزار هست.

لطفا برای خرید کد و مشکلات احمالی تماس نگیرید

شما میتوانید برای خرید کد و رفع مشکل احتمالی به سایت دامی اسپرایت مراجعه کنید

منبع : فروشگاه کلش 

دانلود با لینک مستقیم برنامه

www.ClashShop.ir

(۲۷) ديدگاه ها

 1. سلام.من همه تنظیمات رو انجام دادم.فقط وقتی میره تو اتک اول ..دیگه نکست نمیزنه و میخاد نیرو بریزه اما تو محیط داخلی میریزه و ارور you connot deploy troops on the red area رو میده.تو رو خدا کمک کنین.چیکار باید کنم درست شه

 2. ممنون از پاسخ سریع تون.نسخه ای که در بالا قرار دادید رو دانلود کردم.اولش باز مشکل داشت ولی از داخل خود برنامه اپدیت کردم درست شد.فقط زمانی که از بازی اومدم بیرون.اون نوشته سبز فعال بود .آیا گوشیو خاموش کنم باز کار میکنه این ربات.؟بازم ممنون از شما

 3. سلام. با عرض خسته نباشید میخوایتم بگم من وقتی پروفایل میسازم اینویت کد میده ولی وقتی روی ریجستری کد میرم وکد رو میزنم میگه(Key is Inveid)
  بعد هم دیگه شارژ نمیشه
  لطفا سریع جوای بدید بخدا لازم دارم
  ممنون

  • خوب دوست عزیز گوشیت باید روت باشه
   اگه گوشیت روته گوشیتو ریستارت کن بعد برو سوپر یوزر یا سوپر سو که تو گوشیت نصبه
   اونجا به دامی اسپرایت مجوز بده

 4. داریوش کینگز

  در   مي گويد: 

  سلام
  همه چیز نصب شده و رباط کار خودشو انجام میده فقط اسپل نمیسازه و در رابطه با اسپل توجیح نمیشه
  لطفا راهنماییم کنید

 5. فرشاد

  در   مي گويد: 

  سلام من تنظیمات را انجام دادم.فقد موقع سرچ مییزنه صبر کنید یا ببندید.و صبر میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته اندروید گوشیمم ۵.۱.۱هستش گوشیم سونی ضداترا هست لطفا جواب بده

 6. با سلام همین کدی که مرحله ی ۱۰و۹ میگه رو از کجا میتونیم بگیریم میگه وارد سایت کلش شاپ وارد که میشم هیچ کدی در کار نیست لطفا کمک کنید مرسی با تشکر

 7. سلام من برنامه رادانلود کردم ولی وقتی میخوام ثبت نام کنم هی میرنه خطا در ارتباط باید چیکار کنم اینترنتم مشکلی ندوره چون وای فای هسن

ديدگاه ها غيرفعال مي باشد.

پشتیبانی

تایید